Integritetspolicy för Näringslivets medieinstitut

Allmänt
Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våga vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi skyddar dina data på bästa möjliga sätt.

I vår integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller i alla sammanhang, när du besöker våra webbplatser, när du använder någon av våra tjänster där, när du är med oss på sociala medier eller kommer i kontakt med oss på något annat sätt tex via e-post eller en app som vi står bakom. Policy gäller även uppgifter som vi får in via telefon, post, eller om du lämnar uppgifter till oss på annat sätt.

Policy gäller oavsett i vilken roll du kommer i kontakt med oss. Som läsare, deltagare på event eller som intresserad av vår verksamhet. Den gäller även om du kommer i kontakt med oss via din yrkesroll eller om du är anställd hos oss.

Näringslivets medieinstitut är personuppgiftsansvarig på det sätt som beskrivs här nedanför och vi ansvarar för att behandling av uppgifter sker enligt gällande lagstiftning.

De personuppgifter som vi samlar in
Vi får i första hand in personuppgifter direkt från dig. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter så som mobilnummer, e-postadress eller fysisk adress. Kontonummer och personnummer är andra exempel. Vi kan komma att med hjälp av ditt personnummer uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, såsom Skatteverket, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. Vi kan också utifrån ett mobilnummer ta fram ditt namn eller på annat sätt komplettera dina uppgifter.

Får vi in uppgifter från andra så berättar vi för dig varifrån vi har fått dem vid första kontakten med dig.

Näringslivets medieinstitut registrerar personuppgifter i samband med:
a) När du registrerar in dig som deltagare på något av våra event
b) När du anmäler dig till nyhetsbrev
c) Vid anmälan eller beställning av en tjänst eller service som erbjuds via våra olika kanaler
d) När du fyller i din e-postadress eller ditt mobilnummer på webbplatsen
e) När du betalar till oss via swish, faktura, kontokort eller genom någon annan kanal eller app
f) När du kontaktar oss via e-post, via webbplatsen eller social media
g) Vid besök på någon av våra webbplatser eller via någon app, förutsatt att du godkänt våra cookies. Den information som samlas in där kan i vissa fall utgöra personuppgifter
h) När du är anställd och/eller praktiserar hos oss

Våra ändamål – Hur vi använder insamlad information
Vi behandlar personuppgifter enligt följande:

1) Kundservice
• För att kunna registrera medlemskap och/eller deltagande på event
• För att kunna fullgöra beställningar av tjänster och produkter via någon av våra kanaler
• Möjliggöra god service, som att hantera förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt i tex nyhetsbrev eller bokklubb.

2) Marknadsföring och förmedling av information
• Uppgifter om medlemskap, beställning av tjänster, visat stöd för vår verksamhet mm lagras och analyseras samt ligger till grund för erbjudanden och marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
• För att kunna administrera marknadsundersökningar och genomföra analyser.
• För systemadministration och för att få fram statistiska data om våra användares beteende och mönster på en aggregerad nivå, det vill säga utan att detta identifierar dig som enskild person.
• För att genom analys av ditt beteende på vår webbplats, i våra sociala medier och i andra kanaler inklusive appar, utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, de olika sätt du erbjuds att stödja vår verksamhet på och då du får del av information om vad vi åstadkommer.
• Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster.
• För att skicka dig information och marknadsföring via sms, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar eller via vanlig post eller telefon, så du har en aktiv relation med oss.
• För att kontakta dig via sms, e-post, app, telefon eller post om andra erbjudanden, kampanjer, event eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
• För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.
• För att förbättra din användarupplevelse av våra webbplatser, appar, plattformar etc genom att kunna anpassa visningen till den enhet som du använder och samtidigt kunna göra dem mer användbara.
• För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policys.

3) Administration
Med detta menar vi behandlingar som vi behöver göra för att kunna bedriva vår verksamhet. Detta innefattar bl a att vi använder dina personuppgifter i följande fall:
• När du skickat e-post till någon av våra anställda/praktikanter eller till en av våra officiella adresser används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig. Detsamma gäller när vi skickat mail till dig.
• När du ringer någon av våra anställda/praktikanter eller till en av våra officiella adresser används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig.
• När du deltager i vår verksamhet kan dina uppgifter användas för att kunna genomföra verksamheten. T ex göra olika beställningar eller uppfylla redovisningskrav.
• När du köper något av oss registreras dina uppgifter i vårt kundregister för att kunna utföra ditt uppdrag och för att kunna ge dig bra service.

• Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens vid fakturering etc.
• Om du deltager i någon av våra utbildningar behöver vi dina uppgifter för att kunna driva verksamheten, ge dig information och kunna göra utvärderingar och analyser.
• Om du söker anställning eller praktik behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är den vi söker och för att kunna ta kontakt med dig
• När du är anställd hos oss används dina uppgifter för personaladministration, löneadministration, IT- och informationssäkerhet samt för att tillgodose din fysiska säkerhet. Vi kommer också att behöva dina uppgifter för att kunna utöva arbetsledning samt för att bedriva vår verksamhet. I syfte att möjliggöra en analys och utvärdering av den professionella utvecklingen kommer vi eventuellt att sammanställa sådana data.
• I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på fakturor, i verifikationer, avstämningsunderlag, i utredningar och andra underlag men även i kommunikation med berörda parter.
• I vår verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i interna rapporteringssystem, i rapporter och i redovisningar.

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna ge dig en bra service samt kunna bedriva och utveckla vår verksamhet. Det kan vara fråga om distribution, analys, betalservice, genomförande av evenemang eller andra tjänster. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Cookies
Vi använder cookies på våra webbplatser för att kunna erbjuda en bättre upplevelse för våra besökare. En cookie är en liten textfil som webbplatsen sparar i webbläsaren. Informationen som sparas i cookien är anonym och innehåller inga personuppgifter. Om du inte vill ta emot cookies kan du välja bort detta i webbläsarens inställningar.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter.
I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att Stiftelsen Fritt Näringsliv registrerar och lagrar uppgifter om av vilken anledning du lämnat dem (t ex för att bli medlem i bokklubben eller att beställa material eller vara med på något evenemang) samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

För alla behandlingar ska det finnas en rättslig grund och vi stöder oss på:
• Uppfyllande av avtal – det som t ex rent faktiskt krävs för att bli medlem eller köpa något
• Rättslig förpliktelse – t ex att vi är skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket eller för att sköta vår bokföring.
• Berättigat intresse – när det anses korrekt att använda dina uppgifter i vår uppgift att långsiktigt främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd.
• Samtycke – när du uttryckligen sagt att vi får behandla dina uppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du har en relation med oss, t ex om du är medlem i vår bokklubb eller besökare på våra evenemang, men även en tid därefter beroende på ändamål. Uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre när så krävs i annan lagstiftning, som exempelvis Bokföringslagen. Vi kan även behålla viss kontaktinformation för kommande kontakter beträffande uppdrag, arbetserbjudanden eller inbjudningar till evenemang etc. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka informationen som vi sparar. Vi kommer på eget initiativ eller på ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (se adress nedanför). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen.

Du kan när som helst avstå från att ta emot direktmarknadsföring från oss. Kontakta oss om så är fallet.

Du har också rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter som stödjer sig på berättigat intresse, om du har skäl som hänför sig till din specifika situation. Om vi kan visa på tvingande berättigande skäl kan dock en ny avvägning ge oss fortsatt rätt att behandla dina uppgifter.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt eller digitalt begära detta från oss.

Kontakta oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta mats.olin@naringslivets-medieinstitut.se

Granskningar och artiklar

Nyheter | juni 13, 2024

Ny bok från NMI - Professionell klimatbevakning

Boken Professionell klimatbevakning – guide för en konstruktiv journalistik publicerades på torsdagen. I ett boksamtal diskuterade författarna Anders Bolling och Svenolof Karlsson...


LÄS MER

Granskning | juni 12, 2024

Medieintresset för effektivare tillståndsprocesser nu bortblåst

Regeringen presenterade nyligen ett antal förslag för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för miljöprövning. Förslagen har kritiserats för att vara "urvattnade". Trots...


LÄS MER

Granskning | juni 4, 2024

Effektiv klimatpolitik inget för Ekonomiekot Extra

Klimatet är ett återkommande ämne i Ekonomiekot Extra och rapporteringen är allsidig. Men det samhällsekonomiska perspektivet saknas. Resonemangen rör ofta kostnader och...


LÄS MER