Att Sverige exporterar el säger inget om det svenska problemet

Rekordexport av el, rapporterar SVT. Men storleken på Sveriges elexport säger ingenting om problemen i Sveriges elförsörjning. Över 70 procent av elen Sydsverige måste "importeras" utifrån. 

 
Under Öresund sker en del av den svenska elexporten. Foto: Svenska kraftnät.

Sveriges nettohandel med el i augusti gav ett rekordstort överskott, 7,3 miljarder kronor i augusti, berättar SVT Nyheter, en nyhet som sedan spritt sig också i andra medier i form av återrapportering från TT. I samma notis sägs att elkrisen mest handlar om att elen blivit så dyr.

Elkrisen handlar mest om pengar, att elen blivit så dyr. Att spara kan minska efterfrågan på marknaden och hålla ner priserna. (SVT)

Sett till den aktuella energidebatten ger detta en missvisande bild. För Sveriges försörjningssäkerhet är det oväsentligt att Sveriges elexport sammanräknat under ett år eller en månad är stor, eftersom landets elproduktion i vissa lägen inte räcker till för behovet.

Den viktiga frågan är hur elförsörjningen kan tryggas i alla lägen. Den saken är avhängig av att el kan importeras, som SVT mycket riktigt påpekar i nyheten, men den beror också på om Sverige internt i landet kan omfördela den el som behövs och om transitering via grannländernas ledningar är möjlig.

Denna förmåga att överföra elen dit där den behövs hindras i dag av bristande ledningskapacitet och flaskhalsar i det svenska elsystemet. Framför allt drabbar detta den södra halvan av Sverige, där elunderskottet vid stark köld kan vara så mycket som 9 000 megawatt el, motsvarande produktionen vid nio kärnkraftverk.

Allra mest sårbart är det sydligaste elområdet, SE4. Sett på årsbasis står elanvändarna i SE4 för ungefär 17 procent av Sveriges elanvändning. Men bara 5 procent av Sveriges el produceras i SE4. Över 70 procent av elen i SE4 måste alltså importeras utifrån.

Att Sveriges alla elområden sammanräknat emellanåt slår nya elexportrekord hjälper alltså inte upp saken. Den stund elen inte räcker till räcker den inte till oberoende av hur stor elexporten är i övrigt.

Den överlägset effektivaste motåtgärden är att bygga ny väderoberoende och planerbar elproduktion i södra Sverige. Den därnäst viktigaste åtgärden är att bygga ett elsystem som mer storskaligt klarar att överföra elen dit den ska.

Om syftet är att ge en förklaring till den aktuella elkrisen för Sveriges del, leder det alltså fel att säga att elkrisen mest handlar om att elen blivit så dyr.

Till exempel behöver läsaren informeras om att den el som Sverige exporterar i allra högsta grad har sitt ursprung i Norrland. Söder om Norrland är normaltillståndet ett stort elunderskott.

Att vindkraftskapaciteten fortsättningsvis byggs ut ändrar inte på grundproblemet, eftersom det inte alltid blåser. Sammanfattningsvis behöver Sverige ny planerbar elproduktion, framför allt i söder, och ett elsystem som mer storskaligt klarar att överföra elen dit den ska.

Svenolof Karlsson

Journalist

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *