Missvisande i Vetenskapsradion om scenarier för framtidens elsystem

I SR Vetenskapsradion beskrivs en konflikt mellan kärnkraft och förnybara energislag i olika scenarier för framtidens energisystem. Den bilden stämmer dock inte med de scenarier som de ansvariga myndigheterna lutar sig emot, men det nämns inte i Vetenskapsradion. De tyngsta bedömarna är överens om att alla energislag behövs för att klara den framtida elektrifieringen.

 

I ett inslag i Sveriges Radios Vetenskapsradion lyfts den mer än tio år gamla striden mellan olika scenarier för framtidens energisystem fram. Motpolerna i inslaget är  Marc Jacobsen, professor vid Stanford University, och Staffan Qvist som är energisystemexpert och bland annat medförfattare till rapporten Kraftsamling Elförsörjning som finansierats av Svenskt Näringsliv.

Förenklat handlar konflikten om att Marc Jacobsen menar att ett framtida globalt 100 procentigt förnybart elsystem är möjligt. Staffan Qvist kritiserade Jacobsens slutsatser tillsammans med en kollega i en vetenskaplig tidskrift. I sin tur resulterade det i att Marc Jacobsen stämde Staffan Qvists kollega och den vetenskapliga tidskrift som publicerat den kritiska artikeln.

Vetenskapsradions inslag är balanserat i den mån att alla parter får komma till tals.

Problemet är att den konflikt som Vetenskapsradion målar upp mellan energislagen inte existerar i de tyngsta bedömningarna som är tillgängliga idag. Idag råder det en stor samstämmighet dels om att alla fossilfria kraftslag behövs för att klara elektrifieringen dels att planerbar produktion är helt nödvändig i framtidens elsystem, exempelvis på de ansvariga myndigheterfna Svenska kraftnät och Energimyndigheten.

I det senaste långsiktiga scenariet för energisystemet skriver Energimyndigheten:

”Alla kraftslag har sina för- och nackdelar. Den framtida elproduktionsmixen är starkt beroende av hur acceptansen i samhället ser ut för olika kraftslag. Med den kunskap vi har idag ser vi inte att en kraftig elektrifiering är möjlig utan goda förutsättningar för samtliga fossilfria kraftslag.  Vi har samtidigt en stor potential på sikt av framför allt landbaserad vindkraft, befintlig kärnkraft, havsbaserad vindkraft och ny kärnkraft. Alla de kraftslagen bedöms ha en lönsamhet på sikt i de energisystemmodelleringar som gjorts”.

Svenska kraftnät har i flera rapporter pekat på att ett tillskott av planerbar (fossilfri) produktion är nödvändigt för att klara den framtida elektrifieringen av samhälle och näringsliv.

”Flexåtgärderna kommer att vara viktiga på marginalen för att kapa effekttoppar. Men de räcker inte. För att klara omställningen krävs det ny planerbar produktion och utifrån vårt perspektiv bör den placeras i södra Sverige. Det ska vara fossilfri planerbar produktion, men exakt vilket kraftslag det är kan vi inte ha synpunkter på. Det kan vara kärnkraft, men det kan också vara kraftvärme eller biogasturbiner, eller kanske vätgasturbiner i framtiden”, konstaterade Ulf Moberg, teknisk direktör på Svenska kraftnät i Tidningen Energi.

I Svenska kraftnäts senaste Systemutvecklingsplan menar myndigheten att utbyggnaden av elsystemet inte kommer att fungera utan mer planerbar elproduktion.

”Utifrån ett helhetsperspektiv för kraftsystemet, där exempelvis även behoven för att upprätthålla systemstabiliteten beaktas, blir flexibel elanvändning, lagring och lagring i kombination med oplanerbar elproduktion inte tillräckligt för att klara omställningen av kraftsystemet. Ett tillskott av planerbar elproduktion kommer också att behövas. Utbyggnad av den planerbara elproduktionen är också en förutsättning för att elektrifieringsplanerna inom olika industrisektorer ska kunna bli verklighet.”, skriver Svenska kraftnät.

Istället för att fokusera på en irrelevant konflikt skulle SR Vetenskapsradion kunna redogöra för hur den polarisering mellan kraftslagen som tidigare rått nu vänt. Ett exempel är den debattartikel där Svensk Vindenergis vd Daniel Badman och kärnkraftsägaren Unipers vd Johan Svenningsson pekade på att det politiska bråket om kraftslagen måste få ett slut.

***

Bild: Vattenfall

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *