Partiledarna för V, M och SD kraftigt underrepresenterade i public service

Vänsterpartiets ledare får betydligt mindre utrymme i public service i förhållande till vad hennes partis storlek motiverar. Som helhet får dock partiledarna för regeringens stödpartier (V, MP, C) betydligt mer utrymme i förhållande till storlek i opinionen än ledarna för oppositionen (L, M, KD, SD). Regeringen och dess stödpartier dominerar, kan man konstatera. Vad som är ett rimligt utrymme för ett parti är inte självklart, och både SVT och valforskarna har sina modeller.

 
Stor skillnad mellan partiledarnas genomslag i public service.

Näringslivets Medieinstitut har under våren undersökt hur mycket partiledarna syns i SVT och SR. Vi har nu jämfört detta med hur stora partierna är i opinionen och om nyhetsbevakningen av partiledarna speglar opinionsstödet.

Andel av omnämningarna för partiledarna i utvalda program i SVT och SR under perioden januari-juli 2022.

En beskrivning av hur undersökningen har utförts finns längst ner i artikeln.

Att partiers opinionsläge eller riksdagsmandat ska speglas i hur mycket deras partiledare syns och hörs i medier är inte en självklarhet. Man kan tänka sig andra måttstockar, exempelvis att partiledarna själva förtjänar sitt medieutrymme beroende på vad de gör för utspel och hur nyhetsrelevanta de är.

Aktuellts nyhetschef Judit Ek sa i en tidigare intervju med NMI att SVT kontinuerligt håller räkning på hur mycket de olika partierna lyfts fram, speciellt under valår. Hon förklarade att den fördelning som SVT strävar efter inte fullt ut reflekterar mandaten i riksdagen, i stället får de partier som sitter i regering ett något större utrymme än övriga partier eftersom det finns fler frågor att ställa till dem. Även partier med få mandat får ett något större utrymme i SVT än vad mandaten i riksdagen motsvarar.

I valutvärderingen Kampen om mediebilden av medieforskarna Bengt Johansson och Jesper Strömbeck jämfördes partiernas medianärvaro månaden innan valet 2018 med valresultatet och en opinionsmätning av DN/Ipsos. Författarna kommer fram till att små partier får en större andel av mediatiden och det nämns även att tidigare studier visat att regeringspartier ofta får större genomslag.

En viktig skillnad i NMI:s undersökning är att den handlar om partiledarna och inte partierna.

NMI har nu undersökt hur många procentenheter varje partiledare är över- eller underrepresenterat i några av de viktigaste nyhetsprogrammen i Sveriges Radio och SVT jämfört med deras partis opinionsläge. I Sveriges Radio är det Magdalena Andersson som är mest överrepresenterad av partiledarna följt av Johan Pehrson, medan M, V och SD:s ledare nämnts betydligt färre gånger än vad opinionsstödet skulle kunna motivera.

Partiledarnas över- och underrepresentation i Sveriges Radio respektive SVT jämfört med opinionsläget för deras partier i pollofpolls i procentenheter mellan januari och juli 2022. Värdet 1 på y-axeln innebär att ett parti med exempelvis 5 % i opinionen har 6 % av omnämningarna i de utvalda programmen.

I framför allt SVT är det Andersson som är mest överrepresenterad, och hon nämns oftare än alla de andra partiledarna sammantaget. Frågan är om det lever upp till public service-företagens krav på en balanserad bevakning.

Varken i SVT eller i Sveriges Radio får Kristersson, Dadgostar och Åkesson det medieutrymme som motsvarar deras partis opinionsstöd.

Vår undersökning stämmer alltså ganska väl med tidigare studier då partiledarna för de två minsta partierna MP och L samt statsministern är mest överrepresenterade i både SVT och SR. Värt att poängtera är att partiernas storlek också är intressant då exempelvis Miljöpartiets överrepresentation med 1,8 procentenheter i SR innebär att partiet har en 50 % större andel än de skulle ha om medierna speglade opinionsläget exakt.

Det är svårt att dra slutsatser om varför partiledare syns olika mycket, men i L:s fall finns en tydlig förklaring i partiledarbytet som ledde till en explosiv ökning av medieomnämnanden. Magdalena Anderssons dubbla roll som både partiledare och statsminister är också sannolikt bidragande till hennes överrepresentation. Varför Miljöpartiets språkrör synts till mer är inte lika enkelt att förklara liksom varför Nooshi Dadgostar trots sin nyckelroll under mandatperioden varit nästan frånvarande från rapporteringen under första halvan av 2022.

Att Kristersson, Åkesson och Dadgostar, som leder de två största oppositionspartierna respektive det enda partiet till vänster som inte var med i Januariavtalet, alla är betydligt underrepresenterade är värt att fortsatt poängtera. Statsministern har i båda medierna haft en andel av representationen som är mer än dubbelt så stor som dessa tre partiers ledare har haft tillsammans vilka tycks något svårt att motivera om medierna ska spegla opinionen eller mandatfördelningen.

Tittar man på blocknivå med oppositionen (M, KD, L, SD), regeringens stödpartier (C, V, MP) och regeringen som tre alternativ framgår också en del skillnader.

Med hur många procentenheter varje blocks partiledare är över- eller underrepresenterade jämfört med deras partiers storlek i pollofpolls.

Gemensamt för SVT och Sveriges Radio är att statsministern är kraftigt överrepresenterad jämfört med socialdemokraternas storlek. Oppositionen är mer tydligt missgynnat jämfört med regeringens stödpartier i SR. Som helhet är regeringen och dess stödpartier tillsammans tydligt överrepresenterade jämfört med oppositionen.


Studien har genomförts genom att ta ett snitt av pollofpolls.se under perioden 1 januari till 30 juli vilket har jämförts med ett snitt av vår data från samma period.  Graferna som mäter hur många procentenheter som en partiledare är överrepresenterad med gjordes genom att subtrahera andelen en partiledare har synts i media med ett snitt av deras opinionsläge under perioden. PÅ blocknivå gjorde graferna genom att se varje block som ett parti (och alltså addera deras opinionsmätningar och mediatid) och sedan göra som på partinivå.

 

Text: Jonathan Stefansson och Mats Olin

Jonathan Stefansson

Skribent

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *