Public service lutar åt vänster enligt ny studie

Enligt en ny förtroendebarometer är SR det medieföretag som har högst förtroende i Sverige. SR:s vd Cilla Benkö lyfter det positiva resultatet, men avfärdar undersökningens andra slutsats: 4 av 10 uppfattar SR som vänstervridet.

 
Förtroendebarometern 2021

Medieakademins förtroendebarometer, som bland annat mäter allmänhetens förtroende för enskilda medier, presenterades i tisdags. I årets undersökning sattes fokus på hur allmänheten placerar medier på en vänster-höger-skala. Av undersökningen framgår att omkring 60 procent uppfattar Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR) som neutralt. Samtidigt uppger nära 40 procent av de tillfrågade att SR och SVT lutar något eller klart till vänster. Bara två procent anser att public servicebolagen lutar något till höger.

Det är alltså 20 gånger så många som anser att SR och SVT lutar åt vänster än som anser att de lutar åt höger.

Undersökningen mäter även uppfattningen om mediernas vänster-höger-skala i korrelation till den tillfrågades personliga vänster-höger-identifiering. Av mätningen framgår att public servicebolagen placeras till vänster oavsett den tillfrågades politiska uppfattning. Även de tillfrågade som själva identifierar sig som klart till vänster anser alltså att SR och SVT lutar åt vänster.

Studio ett i P1 tog fasta på nyheten under tisdagens program där Cilla Benkö intervjuades av Li Hellström och Mikael Sjödell.

Hellström inledde med att ställa frågan:

– Majoriteten bedömer SR som neutralt men 38 procent bedömer SR som något eller klart till vänster, vad säger du om resultatet?

Benkö konstaterade att SR har störst förtroende av alla medieföretag i hela Sverige och att förtroendet för SR under pågående pandemi har gått upp. Vidare argumenterade hon för public servicebolagens centrala roll för folkbildningen. Hon övergick sedan till att problematisera hur public service porträtteras i debatten:

– Och då är det olyckligt tycker jag när man inte håller sig till fakta när man diskuterar Sveriges Radio utan vill av ideologiska skäl få svenska folket att tro att vi är mer vänster än det vi de facto är. Nämligen ett väldigt starkt alternativ som står opartiskt i mitten. Och det tycker jag vi får belägg för i undersökningen.

Cilla Benkö hävdade även, i strid med vad som framgår av undersökningen, att väljare till höger och vänster har lika stort förtroende för public service:

– Tittar man på vad folk säger att de röstar på så finns det inget belägg för att vi har ett högre förtroende generellt hos partier som ligger vänster om mitten än de partier som ligger höger om mitten. Tvärtom. Vi har ett väldigt högt förtroende bland dem som säger att de röstar på Kristdemokraterna och faktiskt ett ökat förtroende bland dem som säger att de röstar på Moderaterna.

Förtroendebarometern visar att 61 respektive 59 procent av Kristdemokraternas och Moderaternas sympatisörer känner ett ganska eller mycket stort förtroende för SR. Motsvarande siffror för Socialdemokraterna och Miljöpartiet är 86 procent och 93 procent. I särklass lägst förtroende har Sverigedemokraternas sympatisörer där enbart 34 procent uppger att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för SR.

Hellström ställde därefter frågan om det Benkö menar är att de som svarar att SR lutar åt vänster, egentligen inte är av den uppfattningen.

– [D]et är svårt att förhålla sig till en debatt där det finns väldigt högljudda personer och starka krafter som vill få folk att tro att vi är ett medium som står vänster om mitten. Det finns inga belägg för det. Varken i forskning eller i tidigare undersökningar, svarar Benkö.

Det saknas dock forskning kring hur allmänheten väljer att placera medier efter en vänster-höger-skala. Årets förtroendebarometer är den första i sitt slag. Granskningsnämnden genomför inte heller undersökningar av hur public servicebolagen lever upp till kravet om opartiskhet.

Hellström och Sjödell försöker vid upprepade tillfällen få Benkö att svara på om hon inte anser att det är ett problem att 38 procent av de tillfrågade anser att SR lutar åt vänster. Intervjun avslutas med att Sjödell återigen ställer frågan:

– Förlåt att jag avbryter igen men att då nästan 40 procent av de tillfrågade har den här bilden, föranleder det dig då att vidta några åtgärder?

– Det föranleder mig inte att göra några åtgärder på grund av en undersökning som görs under en vecka, bland 1 200 personer, när vi har 7,3 miljoner som lyssnar på oss varje vecka och uppenbarligen uppskattar det vi gör eftersom vi är det medieföretag som har högst förtroende av alla medieföretag i Sverige. Men med det sagt är det viktigt att vi hela tiden diskuterar på våra redaktioner vad vi gör för journalistik, vilka röster som får höras och vilka perspektiv som vi tar upp.

Benkö hänvisar alltså till undersökningen när hon slår fast att SR är det medieföretag i Sverige som har högst förtroende, men avfärdar samma undersökning gällande SR:s vänstervridning med argumentet att studien inte är tillräckligt omfattande för att tas på allvar.

SVT har nämnt undersökningen i ett kort inslag som publicerats på SVT:s hemsida. Fokus i inslaget är att förtroendet för sjukvården är rekordhögt. SVT nämner inget om undersökningens huvudfokus – alltså allmänhetens uppfattning om mediernas vänster-höger-vinkling.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

1 kommentar


  1. Jonas Gruvaeus skriver:

    Det är skillnad på tyckande och forskning
    http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1664122/FULLTEXT01.pdf


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *