Mediernas Etiknämnd: skribenten väljer vem hen vill företräda

Har den enskilde rätt att i ett debattinlägg välja vem denne företräder, eller är det utgivarens uppgift att vara transparent inför läsarna med debattörers för ämnet relevanta uppdrag? Den frågeställningen avhandlades i Mediernas Etiknämnd i höstas.

 
Foto Jon Flobrant från Unsplash.

Se även kommentar från Daniel Ekblom under artikeln.

Tidningen Svensk Jakt publicerade i januari 2021 ett debattinlägg med rubriken ”Vi socialdemokrater står på jägarnas sida”. En för Svensk Jakt känd debattör i ämnet skickade in en replik på inlägget där han gick i försvar för Miljöpartiets hållning i jakt- och rovdjursfrågor, vilket tidningen publicerade.

Ingressen på repliken löd:

I ett debattinlägg påstår två socialdemokratiska riksdagsledamöter att Miljöpartiet vinklar regeringsbeslutet angående Jägareförbundets allmänna uppdrag, när man ställer sig på djurens sida i enlighet med EU-rätten. Hur kan det vara ett problem för Socialdemokraterna?

Debattören Daniel Ekblom har tidigare fått texter publicerade i Svensk Jakt som representant för Naturskyddsföreningen Gävleborg. Han sitter även i styrelsen för Miljöpartiet Hudiksvall och har i andra forum representerat Miljöpartiet i debatter om jakt- och rovdjursfrågor.

I repliken som publicerades i Svensk Jakt står bland annat: ”Var vill då sossarna placera mig eller den organisation jag stödjer?”. Ändå ville skribenten inte att texten skulle undertecknas med Naturskyddsföreningen eller Miljöpartiet, och framför allt inte i kombination, utan i stället med honom som privatperson. Givet textens politiska innehåll valde Svensk Jakt att ändå skriva in Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen under skribentens namn:

Daniel Ekblom
Naturskyddsföreningen Gävleborg
(MP) Hudiksvall

Daniel Ekblom anmälde tidningen till Medieombudsmannen som gick på tidningens linje och avskrev ärendet. Beslutet överklagade till Mediernas Etiknämnd som var av omvänd mening och tidningen fälldes.

Som motivering till det fällande beslutet nämner Mediernas Etiknämnd bland annat att tidningen brutit mot följande – för NMI tidigare ej kända – ”medieetiska princip”:

En debattör väljer själv om personen skriver ett inlägg endast i eget namn eller även för vissa organisationer. En tidning kan alltså inte bestämma om en person skriver ett inlägg även för vissa organisationer. En annan sak är att tidningen kan välja att lägga till vissa sakuppgifter om debattören i anslutning till inlägget eller välja att inte alls publicera inlägget.

Martin Källberg, Svensk Jakts chefredaktör. Foto: Jessica Segerberg.

— Jag känner inte till den principen sedan tidigare. Medieombudsmannens resonemang var väldigt tydligt och logiskt, men jag blev förvånad över nämndens beslut. Min utgångspunkt, att gentemot läsarna tydliggöra debattörens organisatoriska och partipolitiska hemvist, borde inte vara kontroversiell, säger Svensk Jakts chefredaktör Martin Källberg till NMI.

Ett annat exempel på en redaktion som inte tycks känna igen sig i nämndens princip är Dala-Demokraten som i en publicering 2018 slog fast att: ”Det är praxis hos oss på debattsidan (ledarredaktionen gör ibland andra bedömningar) att skriva ut partibeteckning när ledande politiker skriver under debattartiklar även när de skriver för andra organisationer än sitt parti.”

Då handlade det om ett debattinlägg signerat av ordförande och vice ordförande i Jägarförbundet. Redaktionen valde på eget initiativ att lägga till partibeteckning efter namnen då debattörerna dessutom var kommunpolitiker, den ena för Moderaterna, den andra för Sverigedemokraterna. Publiceringen togs senare bort på begäran av den ena debattören.

Daniel Ekblom framförde att ingen organisation stod bakom den aktuella insändaren och att han varit tydlig med att det var han som privatperson som stod för innehållet i texten, samt att det var särskilt allvarligt att Naturskyddsföreningen, som är en opolitisk organisation, felaktigt förknippats med Miljöpartiet.

När anmälaren överklagade Medieombudsmannens friande beslut till Mediernas Etiknämnd, var det ordförande för Naturskyddsföreningen Gävleborg som var avsändare för de kompletterande uppgifterna. Ordföranden Jenny Olsson skrev: ”Att vår organisation nu angivits såsom avsändare tillsammans med ett politiskt parti i en replik är för oss ytterst besvärande och gör att hela vår trovärdighet såsom politiskt oberoende sätts på spel.”

Mediernas Etiknämnd hörsammade Naturskyddsföreningens argument i sin motivering till varför tidningen fälldes:

Av materialet i ärendet framgår att den politiskt oberoende organisationen reagerade starkt mot att stå som undertecknare av ett inlägg tillsammans med ett politiskt parti och att Daniel Ekblom fick förklara sig gentemot båda organisationerna. Nämndens slutsats är därför att Daniel Ekblom genom publiceringen och den uteblivna rättelsen drabbades av en oförsvarlig publicitetsskada.

Det är alltså genom Naturskyddsföreningens starka reaktion som publicitetsskadan uppstår, menar Mediernas Etiknämnd.

Det är dock ingen hemlighet att Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet har många delade intressen och gemensamma medlemmar. I Naturskyddsföreningens riksstyrelse sitter till exempel två personer med stark koppling till partiet.

Om det för Naturskyddsföreningen är ett problem att organisationen förknippas med Miljöpartiet, men att flera representanter trots det sitter på dubbla stolar, så borde det vara en fråga för organisationen och inte något en utgivare ska ta hänsyn till, anser Martin Källberg.

— Huvudbudskapet från anmälaren var att Naturskyddsföreningen inte vill bli sammanblandat med något parti. Men eftersom det uppenbarligen finns personer som är aktiva i både organisationen och i Miljöpartiet så borde det rimligtvis få nämnas. Att ange debattörers partipolitiska tillhörighet, när den är relevant i frågan som debatteras, är Svensk Jakts debattsida knappast ensam om. Jag förstår inte riktigt nämndens resonemang på den här punkten, säger Martin Källberg.

Inte heller Medieombudsmannen ansåg att anmälaren orsakades en oförsvarlig publicitetsskada:

Det finns situationer då ett sådant tillägg [av organisationstillhörigheter] skulle kunna bli negativt för en insändarskribent och på så sätt orsaka skribenten en oförsvarlig publicitetsskada. Det gäller då främst situationer där insändarskribenten överhuvudtaget inte har något med den aktuella organisationen att göra. Det skulle också kunna uppstå situationer där ett sådant tillägg orsakar den berörda organisationen en publicitetsskada, vilket då kan anmälas av organisationen.

Så har inte varit fallet här – du tillstår själv att du är medlem i de respektive organisationerna.

Men kontentan av nämndens beslut är alltså det motsatta: en person med politisk tillhörighet, som skriver i ett för organisationen eller partiet aktuellt ämne, får själv välja om denne vill att detta ska framgå. Tidningen kan dock välja att lägga till relevanta uppgifter om personens politiska eller organisationstillhörigheter i anslutning till texten.

Svensk Jakt har efter beslutet ändrat i artikeln och strukit orden ”Naturskyddsföreningen Gävleborg, (MP) Hudiksvall” som tidigare stod i direkt anslutning till skribentens namn, och i stället infogat följande:

Redaktionens anmärkning:
Skribenten Daniel Ekblom har skickat in debattartikeln i egenskap av privatperson, men redaktionen vill upplysa om att han även är medlem i Naturskyddsföreningen Gävleborg och har i egenskap av företrädare för denna organisation tidigare debatterat jakt- och rovdjursfrågor. Skribenten har tidigare även debatterat jakt- och rovdjursfrågor i egenskap av företrädare för Miljöpartiet Hudiksvall.

Näringslivets medieinstitut har kontaktat Medieombudsmannen angående beslutet som skickat frågorna vidare till Mediernas Etiknämnd.

***

Daniel Ekblom kommenterar artikeln:

En tidning har sin fulla rätt att publicera relevanta uppgifter om avsändaren till en artikel eller replik om det finns ett uppenbart allmänintresse. Däremot kan en tidning inte själv ändra eller lägga till avsändare, alltså vem eller vilka som står bakom en artikel eller åsikt. I detta ärende la tidningen felaktigt själv till två olika organisationer såsom avsändare. Det är uppenbart missvisande och inte tillåtet.

Trots upprepad korrespondens med chefredaktören där det påpekades att avsändaren blivit felaktig och med förslag att i stället lägga till avsändarens personliga medlemskap och tillhörighet, relevant fakta, vägrade tidningen detta. Därav blev det ett ärende hos Mediernas Etiknämnd som helt korrekt fällde tidningen.

 

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *