Ovanlig fällning i granskningsnämnden blottar kryphål i kravet om opartiskhet

Granskningsnämnden fällde nyligen ett inslag i Sveriges Radio för partiskhet eftersom inslaget endast lyfte fram fördelarna med ett svenskt Natomedlemskap. Nämnden motiverade beslutet med att det i inslaget fanns en uttalad ambition att belysa båda sidor, men att eftersom så inte skedde stred inslaget mot kravet om opartiskhet.

 
Granskningsnämnden fäller inslag i P4 Extra men friar likande inslag i Studio Ett.

I det fällda inslaget från P4 Extra (Dnr: 22/01081) intervjuades en överingenjör från Totalförsvarets forskningsinstitut. I inslaget nämndes inledningsvis att intervjun skulle handla om för- respektive nackdelar med ett svenskt medlemskap, men under intervjun tog överingenjören tydlig ställning för ett medlemskap och lyfte framför allt fördelarna med ett inträde i Nato.

Granskningsnämnden motiverade fällningen med att kontroversiella ämnen inte får behandlas ensidigt:

Kravet på opartiskhet innebär enligt granskningsnämndens praxis bland annat att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt, det vill säga så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program eller inslag.

Granskningsnämnden skriver vidare: ”Givet inslagets utgångspunkt att belysa för- och nackdelar anser nämnden att inslaget strider mot kravet på opartiskhet.”.

Tolkningen av vad som bör klassas som opartiskt skiljer sig dock från hur nämnden har resonerat tidigare, då med tyngdpunkten på att kravet på opartiskhet är lägre ställt för inbjudna gäster.

Ett exempel som likt det fällda inslaget handlar om ett kontroversiellt ämne där den intervjuade tar en tydlig ställning, är ett inslag från Studio Ett från i maj om de stigande elpriserna.

I inslaget intervjuas Thomas Kåberger, professor vid Chalmers. Han presenteras även som styrelseledamot på Vattenfall, men reportrarna nämner inte att Kåberger även är ledamot i expertrådet för Naturskyddsföreningen.

Kåberger beskriver de stigande elpriserna som en direkteffekt av att Ryssland strypt gasleveransen till Europa, samt att lösningen på energikrisen är att bygga ut sol och vindkraft. Reportern ställer inga motfrågor och ingenstans i inslaget nämns hur de nedlagda reaktorerna i Sverige påverkat elpriserna, och kärnkraften nämns inte heller som en möjlig lösning på problemet. Samtidigt visar en rapport från Energiforsk att elpriserna i södra Sverige hade varit 30 – 50 procent lägre under hösten 2021 om kärnkraften inte lagts ner.

Energisystemet har under året varit ett högaktuellt och kontroversiellt ämne, ändå ansåg granskningsnämnden i detta fall att inslaget inte stred mot kravet om opartiskhet och saklighet (Dnr: 22/01738):

Nämnden konstaterar vidare att forskaren var en så kallat tillfälligt medverkande för vilken kraven på opartiskhet och saklighet kan ställas lägre än på företrädare för programföretaget. Inslaget strider därför inte mot kraven på opartiskhet och saklighet. Nämnden anser inte heller att programledarens förhållningssätt strider mot kravet på opartiskhet.

Det finns flera andra exempel på ensidiga inslag som granskningsnämnden har friat, eller valt att inte ta upp för prövning. Några av vilka är nämnda i NMI:s rapport Vad granskar granskningsnämnden?

Sammantaget kan man konstatera att det är långt ifrån första gången som public servicebolagen i sina inslag behandlar omstridda ämnen på ett ensidigt sätt, det ovanliga är att ett inslag nu har fällts.

En tolkning av beslutet att fälla inslaget i P4 Extra är att kravet om opartiskhet, när tillfälligt medverkande uttalar sig, endast gäller när inslagen har en uttalad ambition att skildra olika sidor. Vilket i sin tur gör det enkelt för bolagen att undvika en fällning på den punkten – det gäller bara att avstå från att nämna att båda sidornas argument ska belysas.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *