”Vår bevakning i den här frågan har varit allsidig, opartisk och balanserad”

Näringslivets medieinstitut (NMI) har granskat hur Fredrik Furtenbach och Tomas Ramberg, två av Sveriges Radios (SR) mest framträdande och inflytelserika politiska kommentatorer, har rapporterat om den slopade värnskatten. Av granskningen framgår att båda kommentatorerna har varit ensidiga och närapå uteslutande skildrat reformen utifrån de perspektiv som motståndarna till reformen lyfter fram.

 
Sveriges Radio Furtenbach Ramberg

Analysen samt allt material som låg till grund för analysen, skickades till respektive kommentator för att ge dem möjliheten att bemöta kritiken i en intervju, men båda avböjde förfrågan.

Efter flera vändande mejl beskrev Furtenbach att nyhetsvärdet i värnskattens avskaffande i stor utsträckning låg i att regeringen genomförde en politik de själva tidigare kritiserat.

”Jag kan tyvärr inte påstå att detta var särskilt originellt från min sida, det var inslag som förekom ofta i medierapporteringen generellt. Och om NMI gör en ordentlig innehållsanalys av nyhetsrapporteringen vid den här tiden kommer institutet självt kunna konstatera det. En hel del av nyhetsvärdet kring avskaffandet av värnskatten låg i att en regering genomför något som den tidigare bekämpat, att rapportera om det som journalist är i sig varken höger eller vänster.”

Kritiken om att hans rapportering hade ett genomgående fördelningspolitiskt perspektiv och att reformens förespråkares argument överhuvudtaget inte lyftes fram (förutom vid två tillfällen och då med kritiska undertoner) tycks Furtenbach alltså inte se som ett problem.

”Jag har trots förfrågan inte fått ta del av hela NMI:s undersökning men kan konstatera att i mitt fall är det en förenklad räkneövning som sedan tolkas så att det passar institutet. Den innehåller också sakfel.” skriver Furtenbach avslutningsvis.

När vi ber Furtenbach förklara vad som är fel för att kunna åtgärda detsamma, blir svaret att han inte har något mer att tillägga. Furtenbach fick som sagt ta del av alla sina publiceringar som ingick i analysen, övergripande information om hur undersökningen gick till, samt vår analys av hans rapportering.

NMI har erbjudit kommentatorerna att komplettera materialet med inslag som eventuellt har missats, men varken Furtenbach eller Ramberg vill komplettera underlaget.

”Tack också för att ni erbjuder mig att komplettera er research – som ni skriver är materialet om vad jag sagt inte heltäckande vilket är begripligt med tanke på SR:s alla format och plattformar. Det är en brist jag får leva med om jag ska göra en rimlig prioritering av mina arbetsuppgifter.” skriver Tomas Ramberg.

Vi har reserverat oss för att det kan finnas publiceringar som har missats, varför kommentatorerna har givits möjlighet att komplettera materialet. Dock antas att den stora merparten av vad respektive kommentator har publicerat i ämnet har fångats upp.

Ramberg skriver även att när en lyssnare hör av sig med kritik om att en rapportering varit onyanserad så tar han sig gärna tid att svara, men då NMI representerar en intresseorganisation ser han det inte som sin uppgift att medverka.

”Som politikreporter på en stor redaktion är jag ständigt föremål för intresseorganisationers åsikter om vilka argument och perspektiv redaktionen och jag borde lyfta fram i för dessa organisationer viktiga frågor. Ibland utformas kritiken som en ”rapport” eller ”undersökning”. Eller försöker ge intryck av att vara en oberoende journalistisk granskning. Det är inte min uppgift som Sveriges Radio-medarbetare att medverka i den sortens påtryckningsarbete.”

Efter upprepade men misslyckade försök att intervjua kommentatorerna så skickade vi frågor till chefen för Ekot Klas Wolf-Watz:

Hur ser du på det faktum att Ramberg vid inget tillfälle nämnt förespråkarnas argument av reformen – är det en opartisk rapportering?

Jag håller inte med om det, olika partiers ståndpunkter har redovisats i vår rapportering. Ekots kommentatorer fokuserar på vad som är politiskt relevant i det sammanhang som är aktuellt. Värnskattens införande går emot vad socialdemokraterna drivit tidigare. Helt rimligt har också våra kommentator fokuserat på det som är relevant politiskt dvs vilka problem det innebär för regeringen.”

Hur skulle du summera effekterna av värnskattens avskaffande baserat på den information som Ramberg och Furtenbach har förmedlat?

”Ekots journalistik omfattar nyhetsinslag, fördjupning i program och kommentarer. Vår bevakning i den här frågan har varit allsidig, opartisk och balanserad. Kommentatorerna har tagit fasta på att värnskattens införande kan innebära problem för regeringen.”

Wolf-Watz är tydlig med att han anser att Furtenbach och Ramberg i sina rapporteringar om värnskatten lever upp till kravet om opartiskhet. Givet att effektivitetsnyttan av reformen, alltså de argument som reformens förespråkare hänvisar till, nästan aldrig nämnts i Furtenbachs eller Rambergs rapportering och givet att Furtenbach dessutom menar att hans rapportering inte skiljer sig från rapporteringen i stort, så blir det svårt att förstå Wolf-Watz.

I granskningen ingick även rapporteringen från SVT:s politiska kommentator Mats Knutson. Vi ställde samma fråga till honom om vi kunde träffas för en intervju. Till skillnad från Furtenbach och Ramberg så ställde Knutson upp på en intervju bara dagar efter att vi tog kontakt.

Läs rapporten här

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

1 kommentar


  1. […] Chefen för Ekot Klas Wolf-Watz kommenterade rapporten i ett mejl till NMI:  […]


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *