Agenda-journalisterna glömmer frågan om planerbarheten i elsystemet

Utfrågarna i gårdagens Agenda Energispecial ställde en rad intressanta frågor om elsystemet. Men frågan om planerbar elproduktion, vars betydelse den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät understrukit gång på gång, missades. Vilken planerbar kraft vill de som förordar ett 100% förnybart elsystem ha?

 
SVT Agendas utfrågare Camilla Kvartoft och Love Benigh.

I gårdagens Agenda Special tog SVT  ett grepp om den svenska energipolitiken under rubriken ”Energiutmaningen”. En rad forskare och politiker hade bjudits in för att diskutera hur Sverige ska klara framtidens elektrifiering och vilka kraftslag som ska producera terawattimmarna.

SVT och Agenda har under det år som passerat blivit betydligt vassare i sin bevakning av energifrågorna i skuggan av Europas energikris som utlösts av Rysslands energikrig och som spillt över på Sverige i form av höga elpriser.

I gårdagens utfrågning ställde de båda programledarna Camilla Kvartoft och Love Benigh initierade frågor till en rad inbjudna experter och politiker. Programmets struktur byggdes upp på frågeställningarna hur Sverige ska klara att bygga ut kraftproduktionen på kort och lång sikt.

När Camilla Kvartoft och Love Benigh diskuterar hur det ska bli möjligt att producera 360 TWh fram till 2045 utgick man ifrån två scenarion som Svenska kraftnät tagit fram. Ett där kärnkraft och vind är de största kraftslagen, samt ett scenario som bygger på endast vind- och solkraft.

Här ställde de en rad relevanta frågor kring de båda scenarierna men missade en avgörande faktor: Svenska kraftnät, som är den systemansvariga myndigheten, har flera gånger påpekat att ett elsystem som bygger på endast förnybar energiproduktion inte är möjligt de närmaste åren, trots potentiellt omfattande lagringsmöjligheter och en flexibel elanvändning.

Det måste även finnas planerbar produktion understryker Svenska kraftnät bland annat i sin senaste Systemutvecklingsplan för 2022 – 2031.

”Utifrån ett helhetsperspektiv för kraftsystemet, där exempelvis även behoven för att upprätthålla systemstabiliteten beaktas, blir flexibel elanvändning, lagring och lagring i kombination med oplanerbar elproduktion inte tillräckligt för att klara omställningen av kraftsystemet. Ett tillskott av planerbar elproduktion kommer också att behövas. Utbyggnad av den planerbara elproduktionen är också en förutsättning för att elektrifieringsplanerna inom olika industrisektorer ska kunna bli verklighet”.

Man skriver vidare i sin Systemutvecklingsplan att:

”Med nuvarande utveckling i Sverige sker ökningen i elproduktion i första hand genom ny vindkraft, även om solkraft kan komma att utgöra en ökande del. Svenska kraftnät ser i dag inte några tydliga signaler om att andra typer av elproduktionsanläggningar konkret är planerade, även om biobränsleanläggning och små kärnkraftsanläggningar diskuteras. Detta är den grundläggande orsaken till många av de utmaningar som vi tar upp i systemutvecklingsplanen, eftersom en minskande andel planerbar elproduktion innebär stora utmaningar för elkraftsystemets leveranssäkerhet”.

Det är en avgörande frågeställning som Agenda helt missar. Att Svenska kraftnät inte deltar i Agendas Energispecial och kan förklara elsystemets förutsättningar är anmärkningsvärt.

 

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *