Knäpptyst i medierna om initiativ som kan sänka elpriserna

Svenska kraftnät tar nu ett initiativ som ska öka överföringsförmågan av el i landet. Något som kan leda till lägre elpriser i södra Sverige. Trots det rapporterar inte medierna om saken. "Det är märkligt. Nu när faktiska åtgärder sätts in både för att börja återställa ett system med fallande leveranssäkerhet och för att jämna ut elpriserna vore det säkert intressant för allmänheten att få ta del av det.", uppger en expert.

 

Den 26 juni meddelade Svenska kraftnät att man vill upphandla nya resurser i södra Sverige för att kunna frigöra ytterligare nätkapacitet som kan användas för elmarknaden. Behovet gäller för perioden 1 december 2023 – 31 december 2026. Det handlar dels om produktionsresurser som kan tillföra effekt dels om förbrukningsresurser som kan regleras ned vid behov.

Svenska kraftnäts förfråga riktas särskilt till produktionsanläggningar som idag inte handlas på den ordinarie elmarknaden.

Dessa resurser ska Svenska kraftnät använda för att mothandla. Det betyder att anläggningarnas tillgänglighet möjliggör för Svenska kraftnät att lindra olika flaskhalsar i elnätet.

”Genom mothandel/omdirigering kan Svenska kraftnät även öka den kapacitet som kan erbjudas till marknaden och är därför ett viktigt verktyg för att minst 70 % av de begränsade ledningarnas kapacitet ska kunna göras tillgänglig för gränsöverskridande handel, vilket är den miniminivå som de europeiska regelverken anger. Den ökade kapaciteten bidrar då till en prisutjämnande effekt mellan elområden”, skriver Svenska kraftnät.

NMI kan konstatera att det varit helt tyst i medierna om Svenska kraftnäts initiativ trots att det kan bidra till att öka leveranssäkerheten och sänka elpriserna.

Svenska kraftnät tar i och med detta ett nytt grepp om mothandel som verktyg. Den akuta bristen på planerbar produktion i södra Sverige gör att så här drastiska åtgärder måste vidtas, konstaterar Carl Berglöf, på branschorganisationen Energiföretagen.

– Det är märkligt att detta inte uppmärksammas av medierna. De höga elpriserna och risken för bortkoppling dominerade medierna under vintern. Nu när faktiska åtgärder sätts in både för att börja återställa ett system med fallande leveranssäkerhet och för att jämna ut elpriserna vore det säkert intressant för allmänheten att få ta del av det.

Tidigare har Svenska kraftnät tecknat ad hoc-avtal med kort framförhållning för att lösa vissa akuta situationer, men Carl Berglöf välkomnar ett mer framåtblickande och transparant tillvägagångsätt.

– Från Energiföretagens sida välkomnar vi att Svenska kraftnät nu är mer framåtblickande, systematisk och transparent i sin upphandling av mothandelsresurser. De längre kontraktstiderna som föreslås gör det också lättare att finna resurser för att möjliggöra ökad överföringsförmåga mellan de svenska elområdena. Med tanke på den svaga kraftbalansen i södra Sverige är, på kort sikt, tillgången till överföringskapacitet central för att hålla samman Sverige prismässigt.

Det europeiska regelverket säger att minst 70 procent av ledningarnas kapacitet ska vara tillgängliga för gränsöverskridande handel mellan elområden.

 

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *