Megasubvention till havsbaserad vind blev ”gratis” i Sveriges Radio

När Svenska kraftnät igår meddelade att man beslutat om lokaliseringen av anslutningspunkterna för den havsbaserade vindkraften rapporterade medier inte om den breda kritik som framförts mot den subventionerade utbyggnaden.

 
Foto: Svenska kraftnät.

Myndigheten Svenska kraftnät meddelade igår att man nu bestämt var i landet 6 stycken anslutningspunkter för den framtida svenska havsbaserade vindkraften ska byggas. Svenska kraftnät beräknar att kostnaderna landar på mellan 30 – 42 miljarder kronor.

Det handlar om en subventionerad utbyggnad som regeringen beslutade om för fyra år sedan. Andra energislag som behöver ansluta till elnätet får själva bekosta anslutningen.

Regeringens beslut fick hård kritik.

Branschorganisationen Energiföretagen menar att subvention snedvrider marknaden och tränger undan annan vital energiproduktion.

”I grunden handlar det om att en slopad anslutningskostnad skulle ge en snedvridning i konkurrensen gentemot andra kraftslag. Den försämrade konkurrenskraften för andra kraftslag kommer sannolikt att leda till nedläggning eller uteblivna reinvesteringar av den produktion som har lägst marginaler. I dagsläget är det kraftvärme. Om kraftvärmen påverkas negativt kan det leda till en högre risk för framförallt lokal effektbrist då kraftvärmen producerar el på de platser där elnätet är som mest ansträngt och under de delar av året då effektbehovet är som störst i Sverige. Även andra kraftslag påverkas givetvis av den snedvridna konkurrensen”, skriver Energiföretagen om förslaget.

Organisationen Svenskt Näringsliv pekar på att en ensidig subventionering får konsekvenser för elsystemets driftsäkerhet.

”Att politiskt gynna enskilda kraftslag skapar dessutom stora problem för elsystemet. Subventionerad elproduktion dopar marknaden och minskar intjänings­förmågan för de kraftslag som är avgörande för systemfunktionen, till exempel kärn­kraften. Redan i dag har vi ett känsligt elsystem. När ännu mer planerbar elproduktion ersätts av oplanerbar elproduktion minskar Sveriges försörjningstrygghet ytterligare”, skriver Svenskt Näringsliv.

Statliga Energimyndigheten konstaterar att en subvention leder till höga kostnader.

”Energimyndigheten bedömer att havsbaserad vindkraft på lång sikt kan spela en viktig roll i det svenska elsystemet men att ett särskilt stöd till havsbaserad vindkraft, utöver elcertifikatsystemet, inte är motiverat före år 2030. Det huvudsakliga skälet är att den samhällsekonomiska nyttan med havsbaserad vindkraft inte är större än från den utbyggnad av förnybar el som sker genom ett teknikneutralt stöd, vars kostnad är betydligt lägre”, skriver Energimyndigheten.

När de stora medierna rapporterar om nyheten tar man överhuvudtaget inte upp kritiken. Ekonomiekot i Sveriges Radio menar i ett inslag att anslutningsavgiften är ”gratis”.

”Vid de havsbaserade anslutningspunkterna kan företag som driver vindkraftsparker ansöka om att få ansluta till det nya transmissionsnätet gratis vilket annars skulle kosta dem miljardbelopp”, uppger Sveriges Radios reporter.

I Ekonomiekot uppges också att:

”Vilka som får ansluta sig till nätet och därmed få anslutningskostnaderna betalda av staten beror enligt Daniel Gustafsson på vilket företag som är mest lämpat”.

Det stämmer inte heller. Anslutningskostnaderna ska inte betalas av staten utan av det samlade nätkollektivet, det vill säga alla privatpersoner som betalar en nätavgift.

”Detta blir i praktiken en delfinansiering av vindkraftsbolagens anslutningsavgift”, skriver Svenska kraftnät i ett mejl till NMI.

De flesta medier har publicerat en text av nyhetsbyrån TT. I den nämns att kostnaden för utbyggnaden landar hos el-kollektivet men inget om den framförda kritiken.

”Kritikerna av subventionerna till havsbaserad vindkraft pekar på de höga kostnaderna, 30–42 miljarder beräknas kabeldragningen kosta, något som landar hos elkunderna. Jo, så blir det, enligt Daniel Gustafsson. Men helheten blir en helt annan när massor av ny el kan produceras, enligt honom. Elpriset generellt sett kommer att sjunka kraftigt, framför allt i mellersta och södra Sverige. Så totalt sett blir det billigare, säger han”, skriver TT.

NMI har i flera artiklar visat att de stora medierna i princip inte alls rapporterar om frågor som rör elsystemets driftsäkerhet koppat till en större vindkraftsproduktion.

 

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarer



Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *