Varning om försämrad försörjningstrygghet ignoreras av medierna

Svenska kraftnät visar att elsystemets försörjningstrygghet allvarligt försämras när omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd genomförs. Det ignoreras helt av medierna.

 
Foto: Fortum.

Det var i slutet av förra året som regeringen meddelade att den beslutat om att pausa omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd i 12 månader. Skälet var att vattenkraften egenskaper för ett fungerande elsystem måste värnas.

”I det allvarliga läge vi är i nu med ett nedmonterat elsystem och en energikris i Europa behöver vi ge tydliga signaler om att alla kilowattimmar räknas”, konstaterade regeringen.

Vattenkraftens reglerkraft är också viktig när en större andel icke-planerbar elproduktion fasas in i det svenska elsystemet.

”Andelen elproduktion från sol och vindkraft kommer att öka, vilket gör att elsystemet behöver mer reglerförmåga och flexibilitet för att upprätthålla driftsäkerheten. Alla typer av miljöanpassning av vattenkraft som minskar elproduktion, baskraft och framför allt reglerförmåga kan försvåra både för driftsäkerheten i systemet och elektrifieringen, skriver Svenska kraftnät.

Regeringen gav Svenska kraftnät i uppdrag att analysera och kartlägga vilka konsekvenser omprövningen av miljötillstånden skulle kunna få för elsystemet och en trygg elförsörjning. Vattenkraften står idag för 98 procent av reglerkraften i Sverige, och det finns ett uppsatt nationellt riktvärde om att omprövningarna av miljötillstånden inte ska leda till en större produktionsminskning än max 1,5 TWh.

Nu är Svenska kraftnäts analys färdig.

I den har Svenska kraftnät tagit fram ett antal scenarion för vad omprövningarna av miljötillstånden kan få för konsekvenserna på elsystemet om de genomförs. Svenska kraftnäts analys visar att vattenkraftens förmåga att bidra med reglerkraft kommer att minska i samtliga scenarion på grund av produktionsbortfallet.

”(den) Visar att vattenkraftens förmåga att bidra med reglering (relativa reglerbidraget) minskar med i genomsnitt 5 procentenheter. Den genomsnittliga årliga produktionsminskningen blir 2–4 TWh och effekttillräckligheten försämras genom att medelrisken för effektbrist går från 7 till 9 respektive 12 timmar för analysåret 2027”, skriver Svenska kraftnät.

Målet att omprövningarna av miljötillstånden endast ska leda till en minskad produktion om 1,5 TWh överskrids således och reglerförmågan försämras.

Johan Bladh, ansvarig vattenkraft på Energiföretagen, tycker att det är intressant att Svenska kraftnät kommer fram till att alla de analyserade scenarierna ger en oacceptabel påverkan på vattenkraftens produktion, reglerförmåga och effekttillräcklighet.

”Vad det innebär för det fortsatta arbetet med omprövningarna är något som regeringen nu skyndsamt behöver ta ställning till innan pausen av den nationella planen tar slut”, konstaterar Johan Bladh

Trots Svenska kraftnäts slutsats att de föreslagna omprövningarna kommer att försämra försörjningstryggheten kraftigt är mediernas intresse lika med noll. NMI hittar inte en enda artikel eller något inslag som tar upp Svenska kraftnäts analysresultat.

Men när det i slutet av förra året blev känt att regeringen beslutat om att pausa omprövningarna var mediernas intresse större. Man lyfte dels beslutet att pausa omprövningarna dels problematiserades beslutet. I ett inslag tog Sveriges Radio upp den kritik som riktats mot regeringen från Naturskyddsföreningen och i ett inslag i  SVT redogjordes för kritik som framfördes av Länsstyrelsen i Halland.

Omprövningarna av vattenkraftens miljötillstånd görs med syfte att leva upp till de krav som ställs i EU: s vattendirektiv.

 

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *